معنی اسم محمد جواد

بنده ستوده شده خدا و بخشاینده

ریشه اسم محمد جواد

فراوانی اسم محمد جواد

در حال حاضر ۷۵۸ نفر در گهواره با نام محمد جواد ثبت نام شده اند.