معنی اسم محمد صالح

بنده ستوده شده و نیکوکار خدا

ریشه اسم محمد صالح

فراوانی اسم محمد صالح

در حال حاضر ۲۹۷ نفر در گهواره با نام محمد صالح ثبت نام شده اند.