معنی اسم محمد پارسا

مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به معنای زاهد و با تقوی است

ریشه اسم محمد پارسا

فراوانی اسم محمد پارسا

در حال حاضر ۸۶۵ نفر در گهواره با نام محمد پارسا ثبت نام شده اند.