معنی اسم مرداس

از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران ونیزه گزار و پدر ضحاک

ریشه اسم مرداس

فراوانی اسم مرداس

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام مرداس ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مرداس

اززمان مجردی اسم مرداس روخیلی دوست داشتم ودرعین حال هم میترسیدم که ممکنه درآینده شریک زندگیم این اسم روقبول نکنه ولی بعدآشنایی وپرسیدن اسم موردعلاقه متوجه شدم همسرم اسم آریان روانتخاب کرده اما وقتی مرداس روپیشنهادکردم ایشونم خوششون اومدچون واسشون توضیح دادم که اسم بچه روی اخلاقیات وآیندش تاثیرداره ومعنی مرداس هم میشه قوی ومحکم
مامان مرداس