معنی اسم مزدا

در ادیان ایرانی، خداوند

ریشه اسم مزدا

فراوانی اسم مزدا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام مزدا ثبت نام شده اند.