معنی اسم مهرپویا

آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد

ریشه اسم مهرپویا

فراوانی اسم مهرپویا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام مهرپویا ثبت نام شده اند.