معنی اسم ناصرالدین

یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار

ریشه اسم ناصرالدین

فراوانی اسم ناصرالدین

تا کنون کسی با نام ناصرالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.