معنی اسم نامدار

دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور

ریشه اسم نامدار

فراوانی اسم نامدار

در حال حاضر ۳۷ نفر در گهواره با نام نامدار ثبت نام شده اند.