معنی اسم نبوت

مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسالت، پیغمبری، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان

ریشه اسم نبوت

فراوانی اسم نبوت

تا کنون کسی با نام نبوت در گهواره ثبت نام نکرده است.