معنی اسم نستار

از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم نستار

فراوانی اسم نستار

تا کنون کسی با نام نستار در گهواره ثبت نام نکرده است.