معنی اسم نستهین

از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی

ریشه اسم نستهین

فراوانی اسم نستهین

تا کنون کسی با نام نستهین در گهواره ثبت نام نکرده است.