معنی اسم نصیر

یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند

ریشه اسم نصیر

فراوانی اسم نصیر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام نصیر ثبت نام شده اند.