معنی اسم نعمت

آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش

ریشه اسم نعمت

فراوانی اسم نعمت

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام نعمت ثبت نام شده اند.