معنی اسم نوذر

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او

ریشه اسم نوذر

فراوانی اسم نوذر

تا کنون کسی با نام نوذر در گهواره ثبت نام نکرده است.