معنی اسم نیاتور

نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم نیاتور

فراوانی اسم نیاتور

تا کنون کسی با نام نیاتور در گهواره ثبت نام نکرده است.