معنی اسم نیاطوس

نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم نیاطوس

فراوانی اسم نیاطوس

تا کنون کسی با نام نیاطوس در گهواره ثبت نام نکرده است.