معنی اسم هامویه

نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی

ریشه اسم هامویه

فراوانی اسم هامویه

تا کنون کسی با نام هامویه در گهواره ثبت نام نکرده است.