معنی اسم هجیر

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم هجیر

فراوانی اسم هجیر

تا کنون کسی با نام هجیر در گهواره ثبت نام نکرده است.