معنی اسم هزاره

از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم هزاره

فراوانی اسم هزاره

تا کنون کسی با نام هزاره در گهواره ثبت نام نکرده است.