معنی اسم هزبر

هژبر،شیر

ریشه اسم هزبر

فراوانی اسم هزبر

تا کنون کسی با نام هزبر در گهواره ثبت نام نکرده است.