معنی اسم هوتخش

صنعت گر

ریشه اسم هوتخش

فراوانی اسم هوتخش

تا کنون کسی با نام هوتخش در گهواره ثبت نام نکرده است.