معنی اسم هورداد

داده خورشید

ریشه اسم هورداد

فراوانی اسم هورداد

تا کنون کسی با نام هورداد در گهواره ثبت نام نکرده است.