معنی اسم هوسکر

شنزار، کویر

ریشه اسم هوسکر

فراوانی اسم هوسکر

تا کنون کسی با نام هوسکر در گهواره ثبت نام نکرده است.