معنی اسم هوگر

انس گرفتن ، عادت کردن

ریشه اسم هوگر

فراوانی اسم هوگر

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام هوگر ثبت نام شده اند.