معنی اسم واتیار

سخنگو

ریشه اسم واتیار

فراوانی اسم واتیار

تا کنون کسی با نام واتیار در گهواره ثبت نام نکرده است.