معنی اسم وادیار

اینطور که پیداست، ظاهر امر

ریشه اسم وادیار

فراوانی اسم وادیار

تا کنون کسی با نام وادیار در گهواره ثبت نام نکرده است.