معنی اسم وارتان

نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی

ریشه اسم وارتان

فراوانی اسم وارتان

تا کنون کسی با نام وارتان در گهواره ثبت نام نکرده است.