معنی اسم وارتان

نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی

ریشه اسم وارتان

فراوانی اسم وارتان

تا کنون کسی با نام وارتان در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا