معنی اسم واردان

نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

ریشه اسم واردان

فراوانی اسم واردان

تا کنون کسی با نام واردان در گهواره ثبت نام نکرده است.