معنی اسم وارونا

نام یکی از خدایان هندو

ریشه اسم وارونا

فراوانی اسم وارونا

تا کنون کسی با نام وارونا در گهواره ثبت نام نکرده است.