معنی اسم واسپور

لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم واسپور

فراوانی اسم واسپور

تا کنون کسی با نام واسپور در گهواره ثبت نام نکرده است.