معنی اسم وانان

نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی

ریشه اسم وانان

فراوانی اسم وانان

تا کنون کسی با نام وانان در گهواره ثبت نام نکرده است.