معنی اسم وانتیار

نام پسر ایرج به نوشته بندهشن

ریشه اسم وانتیار

فراوانی اسم وانتیار

تا کنون کسی با نام وانتیار در گهواره ثبت نام نکرده است.