معنی اسم وخش

روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند

ریشه اسم وخش

فراوانی اسم وخش

تا کنون کسی با نام وخش در گهواره ثبت نام نکرده است.