معنی اسم ودیع

آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد و پیمان هم آمده است

ریشه اسم ودیع

فراوانی اسم ودیع

تا کنون کسی با نام ودیع در گهواره ثبت نام نکرده است.