معنی اسم ورازتیرداد

نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان

ریشه اسم ورازتیرداد

فراوانی اسم ورازتیرداد

تا کنون کسی با نام ورازتیرداد در گهواره ثبت نام نکرده است.