معنی اسم ورازنرسی

از نامهای زمان ساسانیان

ریشه اسم ورازنرسی

فراوانی اسم ورازنرسی

تا کنون کسی با نام ورازنرسی در گهواره ثبت نام نکرده است.