معنی اسم ورزان

محافظ، نگهبان ، فصلها

ریشه اسم ورزان

فراوانی اسم ورزان

تا کنون کسی با نام ورزان در گهواره ثبت نام نکرده است.