معنی اسم ورهرام

بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود

ریشه اسم ورهرام

فراوانی اسم ورهرام

تا کنون کسی با نام ورهرام در گهواره ثبت نام نکرده است.