معنی اسم وستوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم وستوی

فراوانی اسم وستوی

تا کنون کسی با نام وستوی در گهواره ثبت نام نکرده است.