معنی اسم وسپور

واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم وسپور

فراوانی اسم وسپور

تا کنون کسی با نام وسپور در گهواره ثبت نام نکرده است.