معنی اسم وسپوهر

واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم وسپوهر

فراوانی اسم وسپوهر

تا کنون کسی با نام وسپوهر در گهواره ثبت نام نکرده است.