معنی اسم ولید

فرزند ، نام دوتن از خلفای اموی ،

ریشه اسم ولید

فراوانی اسم ولید

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام ولید ثبت نام شده اند.