معنی اسم وهبرز

نام یکی از دادوران ساسانی

ریشه اسم وهبرز

فراوانی اسم وهبرز

تا کنون کسی با نام وهبرز در گهواره ثبت نام نکرده است.