معنی اسم وه وران

بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست

ریشه اسم وه وران

فراوانی اسم وه وران

تا کنون کسی با نام وه وران در گهواره ثبت نام نکرده است.