معنی اسم ویشتاسب

نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ویشتاسب

فراوانی اسم ویشتاسب

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ویشتاسب ثبت نام شده اند.