معنی اسم پاداش

جزا، اجر کار خوب، مکافات نیکی

ریشه اسم پاداش

فراوانی اسم پاداش

تا کنون کسی با نام پاداش در گهواره ثبت نام نکرده است.