معنی اسم پارسان

نام روستایی در نزدیکی سیرجان

ریشه اسم پارسان

فراوانی اسم پارسان

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام پارسان ثبت نام شده اند.