معنی اسم پاو

نام پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان خاوری

ریشه اسم پاو

فراوانی اسم پاو

تا کنون کسی با نام پاو در گهواره ثبت نام نکرده است.