معنی اسم پاکر

نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی

ریشه اسم پاکر

فراوانی اسم پاکر

تا کنون کسی با نام پاکر در گهواره ثبت نام نکرده است.