معنی اسم پرمایه

از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم پرمایه

فراوانی اسم پرمایه

تا کنون کسی با نام پرمایه در گهواره ثبت نام نکرده است.